2021 yılı Yaz Döneminde Fakültemizde Zorunlu Staj Uygulaması kapsamında çevrimiçi ve/veya yüz yüze staj yapan öğrencilerimizin; staj evraklarını 28 Ekim 2021 tarihine kadar Bölüm Staj Komisyonlarına iletilmek üzere, bölüm araştırma görevlilerine teslim etmeleri gerekmektedir. Staj evrakları Bölümler tarafından talep edildiği şekilde hazırlanmalı ve komisyona sunulmalıdır.

Staj değerlendirmelerinde tüm derslerini tamamlamış olup, sadece staj uygulamaları kalan ve mezun olma aşamasında olan öğrencilerimize öncelik verilecektir.

Kastamonu Üniversitesi Staj Yönergesi

Staj Belgelerinin Teslimi ve Değerlendirilmesi

Madde 22 - Staj raporu da dahil staj sonunda istenilen belgeler, stajı izleyen yarıyılın başlamasından sonraki en geç iki haftalık bir zaman zarfında ilgili staj komisyonuna ya da ilgili Fakülte/Yüksekokul sekreterine teslim edilir. Bu süreden sonra verilecek staj belgeleri kabul edilmez.

Madde 23 - Kurum Staj Değerlendirme Formu staj yapılan iş yeri yetkililerince doldurularak onaylanır. Belgeyi onaylayan yetkilinin adı, soyadı, unvanı ve görevi belge üzerinde açıkça belirtilir. Söz konusu belge kapalı zarf içinde, kurum tarafından doğrudan ya da öğrenci eliyle ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne ulaştırılır.