Amacı: Çevre Mühendisliği, çevre sağlığı problemlerinin çözümündeki düşünceyi ve uygulamaları açıkça ortaya koyan bir mühendislik dalı olarak; geniş halk kitlelerine güvenli ve lezzetli su temini, atık suların ve katı atıkların geri kazanımı veya bertarafı, halk sağlığı açısından şehirlerde ve kırsal alanlarda yeterli alt yapının kurulması, toprak, su ve atmosferde meydana gelen kirlenmelerin kontrolü ve bu problemlerin çözümündeki sosyal ve çevresel etkilerin dikkatli bir şekilde ele alınması, eklem bacaklılardan bulaşan hastalıkların kontrolü, endüstriyel tehlikeli atıkların bertarafı, şehirlerde, kırsal alanlarda, dinlenme ve eğlence yerlerinde yeterli sağlık koşullarının sağlanması gibi halk sağlığı alanındaki problemlerle ve çevredeki teknolojik gelişmelerin etkisinin tespiti ile ilgilenen bir mühendislik dalıdır.


Program Dili: Türkçe


Program Tanımı: Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 2013-2014 eğitim öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Çevre Mühendisliği Bölümünde, temel işlemler, çevre kimyası, içme suyu ve kullanılmış su arıtımı, mikrobiyoloji, hava kirliliği kontrolü konularında temel laboratuvar eğitimi vermekle birlikte, ölçme bilgisi, bilgisayar destekli çizim, istatistik ve olasılık, mühendislik mekaniği, mukavemet gibi temel mühendislik dersleri de verilmektedir. Çevre mühendisinin çalışma ortamında karşılaşacağı su ve atıksu, katı atık, hava ve toprak kirliliği problemleriyle ilgili dersler de verilmektedir.


Kabul ve Kayıt Koşulları: Türk Öğrenciler İçin: ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)’na girmek gerekmektedir. Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar ilgili sınavların MF-4 puan türündeki puanları ile tercih yapmalıdırlar. Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin: Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS), Kastamonu Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı (KÜYÖS)’na girmek gerekmektedir.


Mezuniyet Şartları: 8 yarı yılık eğitim sonucunda en az 240 AKTS kredilik dersleri başarı ile tamamlamış olmak.


Ölçme ve Değerlendirme: Kastamonu Üniversitesi Lisans Öğretimi Sınav Yönetmeliği Esas alınmak koşulu ile hazırlanan Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen ders geçme yönetmeliği esas alınarak ölçme ve değerlendirme yapılır.


İstihdam Olanakları: Çevre Mühendisliği Bölümünü bitiren öğrencilerimiz Belediyelerde, İller Bankası, Devlet Su İşleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi çeşitli kamu kuruluşlarında, endüstriyel tesislerde, çevre teknolojileri ve hizmetleri üreten özel kuruluşlarda, çevre korunmasında gönüllü kuruluşlarda Çevre Mühendisi olarak çalışabilmektedir. Bölümün anabilim dalından mezun olanlar, akademik kariyerlerine devam edebilme imkanına sahiptirler.


Lisansüstü Eğitim: Bölümümüzde Yüksek Lisans programı mevcuttur.


Misyon: Alanında kendini iyi yetiştirmiş, sorgulayıcı, yenilikçi, girişimci, analitik düşünebilen, araştırmayı ve hayatı sürekli sorgulayan ve kendini geliştirmeye odaklanmış çevre mühendisleri yetiştirmek, Aldığı eğitimi tümüyle bilimselliğe ve teknoloji   üzerine oluşturmak, Ülke kaynaklarının en verimli ve en etkili biçimde kullanılmasına katkı sağlamak, Yaşadığı çevreden başlayarak etrafını sürekli; doğanın korunması ve hayatımız için vazgeçilmez olan su toprak ve havanın temiz tutularak bizden sonraki nesillere daha temiz bir çevre bırakılması konusunda bilgilendiren,  Mühendislik çözümlerinin oluşturulmasına odaklı bilimsel araştırmalara katkı sağlamak ve desteklemektir.


Vizyon: Kastamonu Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, alanında daima, çağdaş bir eğitim ile başarılı, sürekli araştıran, bilim ve teknolojinin üretim ve geliştirilmesini hedefleyen, günümüzde ve gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çözüm üretebilecek, geleceğin şekillendirilmesine katkı sağlayacak, çevre sorunlarının belirlenmesi ve çözümünde aktif rol oynayan, sürdürülebilir çözüm önerilerinin hayata geçirilmesinde bulunduğu ilin kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte uyum içinde çalışabilen yetkin mühendisler yetiştirmeyi, bilimsel ve uygulamalı araştırma faaliyetleri ile bir birim olmayı amaçlamaktadır.