Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

İÇ KONTROL

İç Kontrol Nedir?İlgili dosyayı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi


İlgili dosyayı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri


İlgili dosyayı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Analizler


Risk analizi tablosunu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Hassas Görevler


İlgili dosyayı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Hizmet Standartları


İlgili dosyayı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

İş Akış Şemaları


İş akış şemaları için buraya tıklayabilirsiniz.

Komisyon Raporu


İlgili dokümanı indirmek için buraya tıklyabilirsiniz.

Komisyonlar


MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

BİRİM KALİTE ÜST KOMİSYONU VE ALT ÇALIŞMA GRUBU

BİRİM KALİTE ÜST KOMİSYONU

UNVAN – GÖREV

ADI SOYADI

Dekan

Prof. Dr. İzzet ŞENER

Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. Arif UZUN

Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Erman ZURNACI

Fakülte Sekreteri

Sibel ÇELİK

Öğrenci Temsilcisi

Murat KÖYÜSTÜ


BİRİM KALİTE ALT ÇALIŞMA GRUPLARI

UNVAN – GÖREV

ADI SOYADI

LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE SİSTEMİ GÜVENCESİ GRUBU

Prof. Dr. Hasbi YAPRAK

Prof. Dr. Serkan ISLAK

Doç. Dr. Muhammet Serdar ÇAVUŞ

Doç. Dr. Aydın TÜRKYILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Yağmur HAZAR

Arş. Gör. Mehmet Uğur YILMAZOĞLU

Arş. Gör. İhsan TÜRKEL


EĞİTİM-ÖĞRETİM GRUBU

Prof. Dr. Savaş CANBULAT

Doç. Dr. Yasemin ÇELİK ALTUNOĞLU

Doç. Dr. Kemal AKYOL

Dr. Öğr. Üyesi Faruk ERKEN

Dr. Öğr. Üyesi Erdal ŞEHİRLİ

Dr. Öğr. Üyesi Kaan IŞINKARALAR

Arş. Gör. Betül DOLAPÇI


ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME GRUBU

Prof. Dr. Ahmet Tolga TAŞÇI

Doç. Dr. Osman ÇİÇEK

Doç. Dr. Elif AŞIKUZUN

Doç. Dr. Müge HENDEK ERTOP

Do. Dr. Üyesi Gül Aslı AKSU

Öğr. Gör. Dr. Selim ÜNAL

Arş. Gör. Yasin ÖZCAN


TOPLUMSAL KATKI GRUBU

Prof. Dr. Sevgi ÖZTÜRK

Dr. Öğr. Üyesi Senem YETGİN

Dr. Öğr. Üyesi Özkan ESKİ

Dr. Öğr. Üyesi Hayriye ALTURAL

Doç. Dr. Melike KAPLAN YALÇIN

Arş. Gör. Dr. Ersin KAMBERLİ

Arş. Gör. Mustafa ÖCAL


Organizasyon Şeması

organizasyon

Koordinatörlükler


ERASMUS+ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDr. Öğr. Üyesi Senem YETGİNsyetgin@kastamonu.edu.tr
Bilgisayar MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi Ali Burak ÖNCÜLboncul@kastamonu.edu.tr
Biyomedikal MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi Hayriye ALTURAL ÖZKANahayriye@kastamonu.edu.tr
Çevre MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi Aydın TÜRKYILMAZaturkyilmaz@kastamonu.edu.tr
Elektrik Elektronik MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi Erdal ŞEHİRLİesehirli@kastamonu.edu.tr
Genetik ve Biyomühendislik  
Gıda MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi Senem YETGİNsyetgin@kastamonu.edu.tr
İnşaat MühendisliğiDoç. Dr. Selçuk MEMİŞsmemis@kastamonu.edu.tr
Makine MühendisliğiDoç. Dr. Mehmet AKKAŞmehmetakkas@kastamonu.edu.tr
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Peyzaj MimarlığıDoç. Dr. Gül Aslı AKSU
gaaksu@kastamonu.edu.tr


FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDoç. Dr. Hakan ŞEVİK hsevik@kastamonu.edu.tr


MEVLANA KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDr. Öğr. Üyesi Senem YETGİNsyetgin@kastamonu.edu.tr


BOLOGNA FAKÜLTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDr. Öğr. Üyesi Gökçe Didar DEĞERMENCİgdegermenci@kastamonu.edu.tr


ORTAK SEÇMELİ DERSLER FAKÜLTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDr. Öğr. Üyesi Kaan IŞINKARALARkisinkaralar@kastamonu.edu.tr


İç ve Dış Kaynaklı Dokümanlar


İç Kaynaklı Dökümanlar:

İç kaynaklı dökümanlara ulaşmak için tıklayınız.


Dış Kaynaklı Dökümanlar:

DKK- 001 - 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

DKK- 002 - 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
DKK- 003 - 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu
DKK- 004 - 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
DKK- 005 - 3843 Sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması Hakkında Kanun
DKK- 006 - 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
DKK- 007 - 5102 Sayılı Yükseköğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun
DKK- 008 - 78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında KHK
DKK- 009 - 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarınınİdari Teşkilatı Hakkında KHK
DKK- 010 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
DKK- 011 - 4857 Sayılı İş Kanunu
DKK- 012 - 190 Sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında KHK
DKK- 013 - 2531 Sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun
DKK- 014 - 3795 Sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Ünvan Verilmesi Hakkında Kanun
DKK- 015 - 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
DKK- 016 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
DKK- 017 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
DKK- 018 - 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
DKK- 019 - 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
DKK- 020 - 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu
DKK- 021 - 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu
DKK- 022 - 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması,Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
DKK- 023 - 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
DKK- 024 - 1416 Sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun
DKK- 025 - 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasıba Dair Kanun
DKK- 026 - 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
DKK- 027 - 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
DKK- 028 - 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
DKK- 029 - 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
DKK- 030 - 375 Sayılı KHK
DKK- 031 - 631 Sayılı KHK
DKK- 032 - 5434 Sayılı TC. Emekli Sandığı Kanunu
DKK- 033 - 4505 Sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun
DKK- 034 - 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
DKK- 035 - 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu
DKK- 036 - 3472 Sayılı Devlet Memurları İle Diğer Kamu Görevlilerinin Aylıklarının Özeme Zamanının Değiştirilmesine Dair Kanun
DKK- 037 - 5289 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun
DKK- 038 - 5335 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
DKK- 039 - 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
DKK- 040 - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
DKK- 041 - 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
DKK- 042 - 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
DKK- 043 - 492 Sayılı Harçlar Kanunu
DKK- 044 - 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu
DKK- 045 - 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
DKK- 046 - 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
DKK- 047 - 2489 Sayılı Kefalet Kanunu
DKK- 048 - 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
DKK- 049 - 2577 Sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu
DKK- 050 - 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu
DKK- 051 - 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
DKK- 052 - 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu
DKK- 053 - 7201 Sayılı Tabligat Kanunu
DKK- 054 - 4982 Sayılı Bilgi edinme Kanunu
DKK- 055 - 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
DKK- 056 - 237 Sayılı Taşıt Kanunu
DKK- 057 - 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesine Dair Kanun


YÖNETMELİKLER

DKY- 001 - Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği
DKY- 002 - Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği
DKY- 003 - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
DKY- 004 - Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
DKY- 005 - Açık Yükseköğretim Yönetmeliği
DKY- 006 - Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik
DKY- 007 - Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik
DKY- 008 - Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği
DKY- 009 - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
DKY- 010 - Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği
DKY- 011 - Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği
DKY- 012 - Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları İle Yabancı Uyruklu Elamanları Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği
DKY- 013 - Yükseköğretim Denetleme Kurulu Teşkilat, Görev ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği
DKY- 014 - Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği
DKY- 015 - Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği (Yürürlükten kaldırılmıştır.Yerine DKY-103 Numaralı Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği yayınlanmıştır.)
DKY- 016 - Yükseköğretim Kalite Kurulunun Çalışma Usul Ve Esasları
DKY- 017 - Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel denetim Yönetmeliği
DKY- 018 - Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurulu Oluşturmasına İlişkin Yönetmelik
DKY- 019 - Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
DKY- 020 - Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
DKY- 021 - Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
DKY- 022 - Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşaviri ve Avukatlık Giriş Sınavı Atama Yönetmeliği
DKY- 023 - Yükseköğretim Kurumlarının YurtiçindekiYükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik
DKY- 024 - Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
DKY- 025 - YÖK Yatay Geçiş Yönetmeliği
DKY- 026 - Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
DKY- 027 - Yurtdışında Kapsama Dahil Ortak Program Tesisi Yönetmeliği
DKY- 028 - Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
DKY- 029 - Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
DKY- 030 - Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik
DKY- 031 - Taşınır Mal Yönetmeliği
DKY- 032 - Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
DKY- 033 - Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
DKY- 034 - Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik
DKY- 035 - Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği
DKY- 036 - Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
DKY- 037 - Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı
DKY- 038 - Doçentlik Yönetmeliği
DKY- 039 - Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği
DKY- 040 - Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
DKY- 041 - Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik
DKY- 042 - Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
DKY- 043 - Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği
DKY- 044 - Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
DKY- 045 - Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
DKY- 046 - Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
DKY- 047 - Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik
DKY- 048 - Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi Miktarının Tespiti, Takibi ve Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik
DKY- 049 - Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
DKY- 050 - Doğum Yardımı Yönetmeliği
DKY- 051 - Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği
DKY- 052 - Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik
DKY- 053 - Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik
DKY- 054 - Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
DKY- 055 - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği
DKY- 056 - İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
DKY- 057 - Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği İle Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
DKY- 058 - Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik
DKY- 059 - Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara ilişkin Yönetmelik
DKY- 060 - Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
DKY- 061 - Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin kılık Kıyafetine Dair Yönetmelik
DKY- 062 - Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik
DKY- 063 - Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
DKY- 064 - Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
DKY- 065 - Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği
DKY- 066 - Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi İle Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
DKY- 067 - Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
DKY- 068 - Resmi Mühür Yönetmeliği
DKY- 069 - Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
DKY- 070 - Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik
DKY- 071 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü Maddesinin (h) Bendinde Belirtilen Alımlara İlişkin Yönetmelik
DKY- 072 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü Maddesinin ( e) Bendine Göre Yapılacak Alımlara İlişkin Yönetmelik
DKY- 073 - Adayların ve sınav Görevlilerinin sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik
DKY- 074 - Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik
DKY- 075 - Vekalet Ücretlerinin Dağıtımına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
DKY- 076 - Türkiye Bursları Yönetmeliği
DKY- 077 - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik
DKY- 078 - Elektronik Tebligat Yönetmeliği
DKY- 079 - ​İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği
DKY- 080 - Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
DKY- 081 - Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
DKY- 082 - Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
DKY- 083 - Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
DKY- 084 - İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği
DKY- 085 - İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
DKY- 086 - İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik
DKY- 087 - Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
DKY- 088 - Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik
DKY- 089 - Kamu İdarelerine Ait Özel Hesaplara İlişkin İşlemlerin Muhasebeleştirilmesine Dair Yönetmelik
DKY- 090 - Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik
DKY- 091 - Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
DKY- 092 - Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
DKY- 093 - Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik
DKY- 094 - Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği
DKY- 095 - Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
DKY- 096 - Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
DKY- 097 - Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği
DKY- 098 - Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik
DKY- 099 - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
DKY- 100 - Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik
DKY- 101 - Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği
DKY- 102 - Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
DKY-103-Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği

TEBLİĞ

DKT- 001 - Tebliğler


DİĞERLERİ

DKD- 001 - Stratejik Yönetime İlişkin Rehber ve Klavuzlar

İç ve Dış Paydaşlar


İç ve Dış Paydaşlarımız için tıklayınız.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.